Forbehold

Bilder og illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise tilvalg som ikke er en del av standardleveransen.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer som er hensiktsmessige og nødvendige.

Hvitevarer, øvrige møbler/løsøre inngår ikke i standardleveransen. Ut over dette vil mindre avvik kunne forekomme. Forøvrig henvises det til kontraktstegning og leveransebeskrivelse som beskriver detaljer ved boligene.

Det gjøres oppmerksom på at ferdigstillelsesgrad av, og tilvekst i vegetasjon i utomhusarealer ved overlevering, vil kunne avvike noe fra beskrivelser/illustrasjoner gitt i salgsmateriell.